Lietošanas noteikumi

MĀJASLAPAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. VISPĀRĒJA VIENOŠANĀS

SIA „Madam Bonbon”, reģistrācijas Nr. 40003958005, juridiskā adrese: K. Barona iela 14-9i, Rīga, Latvija, LV1050, turpmāk tekstā “mēs”, “mūsu” vai līdzīgi apzīmējumi, nodrošina tīmekļa lapā www.bonbonshoes.eu, turpmāk saukta “Mājaslapa”, pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atgriešanas noteikumiem, citiem noteikumiem un nosacījumiem un darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Mājaslapā saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu. Viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem un nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa. Autorizējoties Mājaslapas sadaļā, Jūs aplieciniet, ka esat izlasījis šos noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem un nosacījumiem.

Ja patērētājs iegādājas mūsu Mājaslapā piedāvātos pārdodamos apavus un aksesuārus, turpmāk tekstā „Preces”, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumam un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem par distances līgumu.

Distances līgums par Preces pirkumu uzskatāms par noslēgtu ar preces apmaksas brīdi.

2. MĀJAS LAPAS DARBĪBAS MĒRĶIS

Mūsu mājas lapa ir izstrādāta, lai tā efektīvi kalpotu kā platforma saziņai starp mums un patērētāju, kā platforma mūsu Preču tirdzniecībai internetā un arī kā informācijas avots visos jautājumos, kas saistīti ar mūsu uzņēmumu.

3. INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

Sniedzot Mājaslapā pieejamo Preču aprakstu, mēs cenšamies būt cik iespējams precīzi. Mēs nevaram garantēt, ka informācija, kas saistīta ar Precēm (apraksts, krāsas, izmēri un tml.), ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu aktuālo.

4. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Visa Mājaslapā pieejamā informācija un saturs, ieskaitot tekstu un grafiskās zīmes, pogu ikonas, attēlus, skaņas ierakstu fragmentus, datu apkopojumus un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu (viss kopā saukts par Saturu), ir mūsu īpašums un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez rakstiskas atļaujas Mājaslapā pieejamās informācijas un satura izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

5. CENU VEIDOŠANAS POLITIKA

Visas cenas Mājaslapā ir norādītas eiro (EUR) valūtā. Mēs cenšamies nodrošināt, lai cenas vienmēr būtu norādītas precīzi, tomēr nevaram garantēt, ka pasūtījuma veikšanas laikā norādītās cenas nemainīsies. Saņemot Jūsu pasūtījumu, kurā norādītā cena atšķirsies no tobrīd tīmekļa lapā norādītās cenas, mēs sazināsimies ar Jums un piedāvāsim iespēju atsaukt pasūtījumu. Ja mēs nepaspēsim pietiekami ātri sazināties ar Jums, Jūsu pasūtījums tiks automātiski uzskatīts par atceltu un Jūs atgūsiet visus attiecīgā pasūtījuma ietvaros veiktos maksājumus.

Visām cenām tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis. Atkarībā no piegādes adreses, Jūsu pasūtījumam var tikt piemērota papildus sūtīšanas maksa, kas tiks skaidri norādīta PIRMS maksājuma apstiprināšanas un iekļauta kopējā pasūtījuma cenā.

Preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, kā arī piegādes vai pasta izdevumus, tiks norādīta pirms Distances līguma noslēgšanas.

Ja piegādes vai pasta izdevumus nevarēs aprēķināt iepriekš, mēs Jūs atsevišķi par to informēsim.

6. PIEGĀDES KĀRTĪBA

Mūsu preču piegādes tiek veiktas droši un ātri, ko apstiprina mūsu iepriekšējā darbības pieredze. Ar pasūtījumu izpildes un piegādes kārtību mēs aicinām Jūs iepazīties šeit.

7. PREČU ATPAKAĻATDOŠANAS NOTEIKUMI UN ATTEIKUMA TIESĪBAS

Katru jautājumu par preču atgriešanu mēs izskatām atsevišķi saskaņā ar vienkāršotu procedūru. Mūsu Preču atgriešanas noteikumos Jūs varat iepazīties ar Distances līguma izbeigšanas nosacījumiem.

8. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

Lietojot mūsu Mājaslapu, Jums ir jāievēro šeit izklāstītie Noteikumi un nosacījumi, kā arī Mājaslapā publicētie īpašie brīdinājumi vai norādījumi attiecībā uz piekļuvi vai lietošanu. Jums vienmēr jārīkojas labticīgi un saskaņā ar likumu un paražām. Jūs nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Mājaslapā atrodamajā saturā vai pakalpojumos, kā arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt Mājaslapas darbībai vai funkcionālajai vienotībai. Neierobežojot citu šajos Noteikumos un nosacījumos minēto punktu vispārīgo raksturu, ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības, Jūs būsiet atbildīgs par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var mums radīt.

9. SAITES UZ TREŠO PUŠU LAPĀM

Mēs neesam atbildīgi par citu lapu saturu, uz kurām vai no kurām ved mūsu Mājaslapas saites. Mājaslapā atrodamās saites ir ievietotas vienīgi Jūsu ērtībai. Uz citām tīmekļa vietnēm, mājaslapām vai no tām vedošu saišu izmantošana ir Jūsu pašu risks. Mēs nekādā veidā neesam atbildīgi par citu tīmekļa vietņu pārbaudi vai izvērtēšanu, no kurām vai uz kurām ved mūsu Mājaslapas saites, un mēs negarantējam citu šādu tīmekļa vietņu piedāvājumu, kā arī mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz citu mājaslapu un vietņu darbību, saturu, produktiem vai pakalpojumiem, ieskaitot bez ierobežojuma to privātuma politiku un noteikumus un nosacījumus. Jums ir uzmanīgi jāiepazīstas ar visu citu jūsu apmeklēto tīmekļa vietņu noteikumiem un nosacījumiem, kā arī to privātuma politiku.

10. ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

Jūs piekrītat, ka, atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem, mēs nekādā ziņā neesam atbildīgi (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) par jebkādiem pārtraukumiem vai kļūdām, kas radušās, Jums lietojot šo Mājaslapu.

Atbilstoši piemērojamiem likumiem, mēs nekādā ziņā neesam atbildīgi (pēc līguma, delikta tiesību dēļ, ieskaitot nolaidību vai uz cita pamata) par a) uzņēmuma pārtraukumu komercdarbībā; b) kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piekļuvi Mājaslapai; c) datu nepiegādāšanu, kļūdainu piegādi, izkropļojumiem, bojāeju vai citām izmaiņām; d) jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar uz citām vietnēm vedošu saišu atrašanos Mājaslapā vai to izmantošanu; e) datorvīrusiem, sistēmas avārijām vai atteici, kas var rasties saistībā ar Mājaslapas izmantošanu, ieskaitot tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm; f) jebkādām neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā vai g) notikumiem ārpus pušu saprātīgas kontroles.

Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (ieskaitot negūto peļņu), kas saistīti ar Mājaslapu vai tās izmantošanu (vai nespēju izmantot Mājaslapu) no Jūsu puses, neatkarīgi no darbības veida, pēc līguma, delikta tiesību (ieskaitot nolaidību) vai citu iemeslu dēļ, arī tad, ja mēs tiekam informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību.

11. PRETENZIJAS AUTORTIESĪBU SAKARĀ

Visas tiesības rezervētas SIA “Madam Bonbon”.

Šīs Mājaslapas saturs, sarakste, kā arī mārketinga materiāli, kas ir izmantoti Mājaslapas reklamēšanai trešo pušu resursos, ir mūsu īpašums. Šī satura kopēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta, izņemot šādiem mērķiem:

a) Atļauja kopēt personīgai lietošanai:

Jums ir tiesības veidot Mājaslapas satura kopijas vai izdrukāt tā daļas saprātīgai personiskai lietošanai.

b) Atļauja kopēt vai pārpublicēt ierobežotai izmantošanai:

Jums ir tiesības veidot materiāla kopijas izdrukas veidā vai ciparu formātā izmantošanai trešo personu vajadzībām ar nosacījumu, ka Jūs uzrādiet mūsu Mājaslapu kā satura un materiālu avotu, pievienojot kādai no šādi pārpublicētajām kopijām augšējā līmeņa hipersaiti (https://www.bonbonshoes.eu). Jums ir arī jāinformē trešās personas, ar kurām Jūs kopīgi izmantojat šādas kopijas, ka šādu kopiju pārpublicēšanas gadījumā kā visu materiālu avots ir jānorāda mūsu Mājaslapa, ievietojot augšējā līmeņa hipersaiti (https://www.bonbonshoes.eu).

12. KOMPENSĀCIJA

Jūs apņematies kompensēt mums, aizstāvēt un aizsargāt mūs no kaitējuma, zudumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kā arī atlīdzināt izdevumus par juridiskiem pakalpojumiem, kas radušies sakarā ar trešo personu celtu pretenziju, lietu vai prasību saistībā ar šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu kļūdām Jūsu sniegtos apliecinājumos vai garantijās, vai šīs Mājaslapas izmantošanā no Jūsu puses.

13. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz Jūsu autorizāciju Mājaslapā vai rodas saistībā ar Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās.

Normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā un termiņā mēs atbildēsim uz jebkuru Jūsu iesniegumu un informēsim par iespējamo prasījuma izpildes veidu, strīda risinājumu vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu.

Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunās, tad Jūs varat celt prasību Latvijas Republikas tiesā, kas ir mūsu domicils, vai arī, neatkarīgi no SIA “Madam Bonbon” domicila vietas, patērētāja domicila vietas tiesā.

Mēs varam celt prasību pret Jums kā patērētāju vienīgi tās dalībvalsts tiesās, kurā ir Jūsu kā patērētāja domicils.

Mēs nekādā veidā ar šiem noteikumiem neierobežojam jūsu tiesības vērsties kompetentās valsts iestādēs savu tiesību aizsardzībai.

14. PIEKRIŠANA SAŅEMT PAZIŅOJUMUS PA E-PASTU

Pieņemot šos Noteikumus un nosacījumus, Jūs piekrītat no mums saņemt paziņojumus, vienošanās, pasūtījumu precizējumus un citas ziņas (kopā saukti „Paziņojumi”) uz e-pastu vai pastu. Jūs piekrītat, ka pa e-pastu vai pastu nosūtīti paziņojumi atbilst noteikumiem un nosacījumiem, kas piemērojami šādiem rakstiskas saziņas veidiem. Ja Jūs nepiekrītat saņemt paziņojumus no šīs Mājaslapas, lūdzu, pārtrauciet izmantot šo tīmekļa vietni un tās pakalpojumus, jo BONBON SHOES nespēj nodrošināt pilnu pakalpojumu klāstu lietotājiem, kas nesaņem paziņojumus no Mājaslapas.

Lūdzu, ievērojiet, ka šajā punktā minētie paziņojumi neattiecas uz izvēles mārketinga informāciju, kuru Jūs varat izvēlēties saņemt no Mājaslapas pēc saviem ieskatiem, izņemot gadījumus, kad mēs informējam klientus par vispārēju akciju mūsu interneta veikalā, kura attiecas uz visām interneta veikala precēm.

15. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Jūs piekrītat, ka šie Noteikumi un nosacījumi veido visu starp Jums un mums noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz šīs Mājaslapas un tās satura lietošanu no Jūsu puses.

Mums ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājaslapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos Noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Turpinot lietot Mājaslapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, Jūs ar to apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām. Mēs paturam tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem piešķirtās tiesības. Jums ir jāievēro šāds atsaukums vai izmaiņas no to veikšanas brīža, ieskaitot, ja tas nepieciešams, pārtraucot Mājaslapas izmantošanu jebkādā veidā.

Nekas no šajos noteikumos teiktā nav iztulkojams kā partnerattiecību vai cita kopuzņēmuma veida nodibināšana starp Jums un SIA “Madam Bonbon”. Gadījumi, kad mēs nespējam panākt šo Noteikumu un nosacījumu ievērošanu no Jūsu puses, neietekmē pilnas mūsu tiesības pieprasīt to ievērošanu pirms vai pēc tam. Ja kāds no šo Noteikumu un nosacījumu punktiem piemērojamo likumu ietvaros nav izpildāms vai nav spēkā, vai ar šķīrējtiesas vai tiesas lēmumu tiek atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu, tas neietekmē šo Noteikumu un nosacījumu spēkā esamību vai piemērojamību kopumā, bet tā vietā šajos Noteikumos un nosacījumos iespēju robežās ir jāveic grozījumi atbilstoši piemērojamiem likumiem tā, lai tie pilnībā atspoguļotu pušu sākotnējo ieceri atbilstoši sākotnējiem Noteikumiem un nosacījumiem.

16. NEPĀRVARAMA VARA

SIA „ Madam Bonbon” nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai  klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.