Privātuma politika

Par mums

Pārzinis: SIA “Madam Bonbon”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003958005, juridiskā adrese K. Barona iela 14 – 9i, Rīga, LV-1050.

Šajā Privātuma Politikā jebkura vārda “Jūs”, “Jūsu” vai līdzīgu izteicienu izmantošana nozīmē jebkuru https://www.bonbonshoes.eu/ interneta vietnes (turpmāk – interneta vietne) apmeklētāju, jaunumu saņēmēju vai pakalpojumu izmantotāju. Tādi termini kā “mēs”, “mūsu” vai līdzīgi izteicieni nozīmē SIA “Madam Bonbon”.

Šī privātuma politika izskaidro, kā mēs apstrādājam fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. Mūsu privātuma politika attiecas uz mūsu veikto personas datu apstrādi.

Apstrādājot personas datus, mēs ievērojam Vispārīgās datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679 un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības, kā arī citas Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktu prasības.

Jūsu privātums

Mūsu mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju, un likt Jums justies droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējai politikai un kārtībai. Privātuma politika ļauj Jums uzzināt, kādus datus mēs varam iegūt par Jums, kā mēs tos izmantosim. Mēs sniegsim informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs ar mums varat sazināties.

Kādu kategoriju personas datus mēs ievācam un kādēļ?

  • Tiešais mārketings, reklāma un informatīvie materiāli

Saņemot Jūsu piekrišanu, mēs informējam Jūs par dažādiem jaunumiem un aktualitātēm, kas saistās ar mūsu pakalpojumiem un darbību. Ja Jūs vēlaties saņemt mūsu jaunumus, Jums tas jānorāda mūsu interneta vietnes pieteikšanās formā vai piesakoties citā piedāvātajā veidā. Ja vēlaties izmantot savas tiesības atteikties no jaunumu saņemšanas (atsaucot piekrišanu), tad varat izmantot e-pastos norādīto saiti vai arī citādi paziņot par to mums.

Personas datu kategorijasJuridiskais pamats
– Personiskā informācija (vārds, uzvārds) – Kontaktinformācija (e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs)Jūsu piekrišana
  • Sīkdatnes (Cookies)

Interneta vietnes lietošanas laikā tiek izmantotas sīkdatnes. Lūdzu informāciju par sīkdatņu izmantošanu skatiet šeit: Sīkdatņu lietošana tīmekļa vietnē bonbonshoes.eu (https://bonbonshoes.eu/sikdatnu-noteikumi/)

  • Jūsu sniegtie dati, kad notiek saziņa ar mums

Kad sazinieties ar mums vai mums nepieciešams Jūs informēt, lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumu, apstrādātu Jūsu iesniegumu vai piemērojamos tiesību aktos noteiktajos gadījumos aktos sazinātos ar Jums, varam Jūs identificēt un sazināties ar Jums izmantojot mums pieejamo kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi), lūgt papildus identificējošu informāciju, ja tas nepieciešams adekvāta privātuma aizsardzībai vai mūsu pienākuma izpildei, kā arī informētu mūsu sadarbības partnerus, lai varētu labāk reaģēt uz Jūsu vēlmēm vai uzlabot mūsu produktus un pakalpojumus. Mēs varam uzglabāt savstarpējo saziņu un Jūsu pieprasījumus, lai nodrošinātu mūsu leģitīmo interešu ievērošanu (t.sk., nodrošinot pienācīgu klientu servisu, nodrošinātu efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus, nodrošinātu un uzlabotu pakalpojuma kvalitāti, aizsargātu Madam BonBon intereses pretenziju vai prasību izteikšanas periodā), kā arī ar nolūku pēc Jūsu iniciatīvas noslēgt līgumu un veiktu līguma noslēgšanai nepieciešamos pasākumus.

Personas datu kategorijasJuridiskais pamats
– Personiskā informācija (vārds, uzvārds)– Cita identificējošā informācija– Kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese vai mobilā tālruņa numurs)Lai izpildītu piemērojamos tiesību aktos noteiktu juridisku pienākumu
Mūsu leģitīmā interese veikt komercdarbību, nodrošināt pienācīgu klientu servisu un efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus, nodrošinātu un uzlabotu pakalpojuma kvalitāti, aizsargātu mūsu intereses iespējamo pretenziju vai prasību izteikšanas periodā
Līguma noslēgšana vai darbības līguma noslēgšanai
  • Videonovērošana

 Mēs veicam videonovērošanu Madam BonBon veikala telpās (K. Barona iela 14 – 9i) un apstrādājam Jūsu personas datus, kad Jūs atrodaties mūsu veikalā. Videonovērošana tiek veikta drošības un zādzību novēršanas nolūkos, tā palīdz kontrolēt piekļuvi telpām, palīdz nodrošināt infrastruktūras, personāla un apmeklētāju drošību, palīdz novērst, atklāt un izmeklēt aprīkojuma vai īpašuma (kas pieder pārzinim vai apmeklētājiem) zādzības, kā arī palīdz novērst vai atklāt fiziskus draudus personāla un apmeklētāju drošībai. Videonovērošanas ierakstā iegūtie dati tiek glabāti tā, lai tiem nepiekļūtu trešās personas.

Videonovērošanas ieraksti mūsu sistēmās tiek glabāti līdz 30 dienām. Saņemot tiesībsargājošo institūciju vai datu subjekta likumīgu pieprasījumu, kā arī ar pārziņa valdes locekļa rīkojumu atsevišķs videoieraksts (tā daļa) var tikt glabāta ilgāku glabāšanas termiņu, tomēr ne ilgāk kā nepieciešams konkrētajā gadījumā (piemēram, incidenta izmeklēšanai).

Papildus informācija par veikto videonovērošanu un ar to saistīto datu apstrādi pieejama mūsu birojā vai sazinoties ar pārzini.

Personas datu kategorijasJuridiskais pamats
– Biometrijas dati (sejas attēls)Mūsu leģitīmā intereseMūsu darbinieku un klientu vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības aizsardzība
  • Pret mums vērstu prettiesīgu darbību izmeklēšana un novēršana

Lai konstatētu un novērstu prettiesiskas darbības pret mums (piemēram, izmeklētu un novērstu pārkāpumus, aizsargātu un uzlabotu mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmas, novērstu uzbrukumus, ielaušanos vai nesankcionētu interneta vietnes rediģēšanu vai piekļuves traucēšanu interneta vietnei, novērstu mēstuļu sūtīšanu, pikšķerēšanu vai citas neatļautas darbības), varam vākt un apstrādāt mums pieejamos datus, t.sk., nododot tos tiesībaizsardzības iestādēm vai informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijām.

Personas datu kategorijasJuridiskais pamats
– Lietotāja ģenerētie dati, apmeklējumu vēsture, ar lietotajām ierīcēm saistītie dati un to iestatījumi, piemēram, valodas iestatījumus, laika zona, operētājsistēma un platforma, IP un MAC adreses, pārlūkprogrammas iestatījumi, cita informācija par interneta vietnes un citu mūsu digitālo pakalpojumu izmantošanu, cita identificējošā informācija.Mūsu leģitīmā interese novērst ļaunprātīgu pakalpojumu izmantošanu vai pakalpojumu sniegšanas traucēšanu, vai izmeklēt un novērst noziedzīgu nodarījumu pret uzņēmumu. Lai izpildītu piemērojamos tiesību aktos noteiktu juridisku pienākumu.

No kādiem avotiem mēs iegūstam personas datus, cik tie ir pareizi?

Personas datus mēs iegūstam no Jums. Mēs apkopojam informāciju, ko saņemam, kad Jūs apmeklējat un lietojot interneta vietni, sniedzot mums datus (tajā skaitā datus, kurus Jūs sniedzat mums pirms mūsu pakalpojuma saņemšanas, datus, kurus mums sniedzat, piesakoties jaunumu saņemšanai vai aizpildot informācijas laukus interneta vietnē vai anketās), kā arī datus, ko Jūs sniedzat, sazinoties ar mums. Mēs varam saņemt datus no pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina interneta vietnes darbību, t.sk., tās darbības statistikas pakalpojumus, pretuzbrukumu, drošības un ielaušanās aizsardzības pakalpojumus, kā arī varam saņemt datus no apsardzes pakalpojumu nodrošinātāja un no sadarbības partneriem, kas popularizē iespējas pieteikties mūsu jaunumu saņemšanai.

Ja ir mainījušies Jūsu dati, ko esat mums sniedzis (piemēram, kontaktinformācija jaunumu saņemšanai), Jums pēc iespējas drīzāk par to mūs jāinformē, labojot nepareizos vai neprecīzos datus.

Kam mēs nododam Jūsu personas datus?

Pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri

Lai pildītu savas saistības pret Jums, nodrošinātu interneta vietnes un mūsu darbību, mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem un iestādēm, kas sniedz pakalpojumus mums, piemēram, ar interneta vietnes uzturēšanu un darbību saistītos pakalpojumus, vai lai veiktu tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšanu, kā arī apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu.

Mēs pieliekam saprātīgas pūles, lai pārbaudītu visus pakalpojuma sniedzējus, kas mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā Jūsu personas datus. Mēs izvērtējam, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši mūsu uzdevumiem, norādījumiem, instrukcijām un normatīvo aktu prasībām. Šie uzņēmumi nav tiesīgi Jūsu personas datus izmantot kādiem citiem mērķiem (nolūkiem).

Tiesību aizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

Lai pildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, policijai), valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, tiesām), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, juridisko pakalpojumu sniedzējiem arī tāpēc, lai aizstāvētu mūsu likumīgās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot prasības, pretenzijas un iesniegumus.

Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ)

Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) teritorijā.

Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamats un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi, lai personas datu apstrādi varētu uzskatīt par saprātīgi drošu, ievērojot apstrādes darbību raksturu un tiesību aktos noteikto regulējumu.

Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses.

Kad šis periods ir beidzies, mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus vai padarīsim tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.

Mēs paturam tiesībās ātrāk dzēst vai neatgriezeniski anonimizēt Jūsu datus, ja ir zudis tiesiskais pamats to izmantošanai vai tie nav nepieciešami pakalpojuma vai mūsu darbības nodrošināšanai.

Jūs esat atbildīgi par to datu glabāšanu un dzēšanu, kas atrodas Jūsu gala iekārtā (kešatmiņas (cache) un sīkdatņu dzēšanai izmantojiet interneta pārlūkprogrammas attiecīgos iestatījumus).

Kā mēs aizsargājam Jūsu personas datus?

Mēs nodrošinām, pastāvīgi pārskatām un uzlabojam aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, mēs pielietojam mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, datu šifrēšanu.

Tomēr, mēs rekomendējam Jums ievērot vispārējos datora un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu aizsardzības un glabāšanas prasības, kā arī mēs neuzņemsimies atbildību par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis Jūsu vainas vai nolaidības dēļ.

Kādas ir Jūsu tiesības?

Jums kā datu subjektam ir vispārējas tiesības, ko paredz Vispārīgā datu aizsardzības regula un citi piemērojamie tiesību akti, tajā skaitā:

Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi šiem personas datiem, vai arī izsniegt informāciju par personas datiem, ja tiešas piekļuves nodrošināšana nav paredzēta.

Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums to labot vai papildināt.

Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana, kā arī gadījumos, kad datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar citu tiesisko pamatu.

Iebildums pret datu apstrādi adresētās informācijas piegādes nolūkos

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga, adresētās informācijas piegādes nolūkos.

Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs pamatoti iemesli turpināt apstrādāt Jūsu personas datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.

Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums mums datus liek saglabāt. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.

Apstrādes ierobežojums

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt mūsu pakalpojumus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.

Datu pārnese

Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, kā arī ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.

Kāds likums regulē interneta vietnes darbību?

Interneta vietnes darbību, kā arī visas attiecības starp Jums un SIA “Madam Bonbon” regulē Latvijas Republikas tiesību akti, kā arī attiecīgi piemērojamie Eiropas Savienības tiesību akti.

Vai privātuma politika var mainīties?

Šī privātuma politika var tikt mainīta vai papildināta jebkurā brīdī. Šajā interneta vietnē tiks publicēta aktuālā privātuma politika. Jebkura privātuma politikas versija, kas publicēta interneta vietnē, aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas.

Kas regulē datu apstrādi citās mājaslapās uz kurām ir saitēs?

Mūsu interneta vietnē var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta vietnēm (mājaslapām), kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko mēs neatbildam.

Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi, komentāri vai pieprasījumi saistībā ar privātuma politiku vai Jūsu personas datu apstrādi sazinieties ar mums.

Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv)

Pārziņa un datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Lai sazinātos ar mums, varat rakstīt uz [email protected] vai SIA “Madam Bonbon”, K. Barona iela 14 – 9i, Rīga, Latvija, LV-1050, tālr.: +371 2022 2235

Versija 1.1, 30.12.2022.